image

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > INFORMACE - MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2024

INFORMACE - MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2024Datum konání:
1.12.2023
Datum ukončení:
31.1.2024

 Informace o poplatku v roce 2024 v obci Ohnišov za obecní systém odpadového hospodářství

Poplatník je:

     a) fyzická osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu nebo

     b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Poplatek je ve výši 600 Kč a je splatný jednorázově nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku.

Úleva ve výši 50% z celkové sazby poplatku se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která

  1. v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 3 let věku,
  2. v příslušném kalendářním roce dovrší 75 a více let věku.

 Úhradu preferujeme provést převodem na účet č. 107-9978300237/0100, VS je číslo popisné nebo evidenční. Úhradu můžete případně provést i v hotovosti.

DÁLE PŘIPOMÍNÁME VYZVEDNUTÍ ZNÁMEK NA POPELNICE, TAKÉ DO 30.4.2024.

Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci

     a) není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo

     b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.

Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci

     a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,

     b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo

     c) je poplatník od poplatku osvobozen.

Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je

     a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,

     b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně                     výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

     c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného                   zástupce dítěte nebo nezletilého,

     d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo

     e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která

     a) se celoročně (od 1. 1. do 31. 12. příslušného kalendářního roku) zdržuje mimo území republiky,

     b) je v exekučním řízení,

     c) pobírá dávky hmotné nouze,

     d) z č. p. 111, 170, 185, 206, a v č. e. 15, 23, 39, 49 (z důvodu velké vzdálenosti nebo špatné dostupností místa svozu komunálního odpadu).

     e) má místo pobytu v sídle ohlašovny, pokud se celoročně zdržuje mimo území obce

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

Poplatníci, kteří mají úlevu v souvislosti s věkem, tuto skutečnost prokazovat nemusí.

 

Podmínky a výše poplatku za psy a z pobytu zůstávají stejné.

 

Veškeré informace najdete ve vyhláškách umístěných na webových stránkách obce v záložce OBECNÍ ÚŘAD – VYHLÁŠKY,……    http://www.ohnisov.cz/vyhlasky-zakony