Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky (poplatky), předpisy, směrnice, řády, ceníky, usnesení zastupitelstva, zákony

Vyhlášky (poplatky), předpisy, směrnice, řády, ceníky, usnesení zastupitelstva, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

PLATNOST

Účinnost

OZV 2/2006 o místních poplatcích - OZV 2-2006.doc neplatné 1.1.2007
OZV 1/2007o odpadech - shromažďování - OZV o odpadech.rtf neplatné 1.1.2008
OZV 2/2007 o odpadech - poplatky - OZV o místním poplatku za odpad.rtf neplatné 1.1.2008
OZV 1/2008 o odpadech - poplatky - OZV 1-2008.rtf neplatné 1.1.2009
OZV 1/2009 Požární řád obce Ohnišov - Požární řád obce Ohnišov.doc platné 1.6.2009
Příloha č. 1 .doc

platné

 
Příloha č. 2 .doc platné  
Příloha č. 3 .doc platné  
Příloha č. 4 .doc platné  
OZV 2/2009 o odpadech - poplatky - OZV 2-2009 oMP za odpad.rtf neplatné 1.1.2010
OZV 1/2010 o místních poplatcích - OZV 1-2010.doc neplatné 1.1.2011
OZV1/2011 o místních poplatcích - OZV 1-2011.doc neplatné 1.1.2012
OZV1/2012 o místních poplatcích - OZV 1/2012 příloha neplatné 1.1.2013
OZV1/2014, kterou se upravuje pohyb psů na veřejných prostranstvích obce platné 17.7.2014
OZV1/2015 o odpadech - shromažďování, sběr, přeprava, třídění, využívání neplatné 1.5.2015
OZV2/2015 o místních poplatcích - OZV2-2015.pdf  Příloha č. 1 k OZV2-2015.pdf neplatné 1.1.2016
OZV1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ - Vyhláška - 1-2017 společný školský obvod.pdf platná 19.5.2017
OZV1/2018 o místních poplatcích neplatná 1.1.2019

Vyhláška o místních poplatcích - odpady

platná 1.1.2020
Vyhláška o místních poplatcích - psi platná 1.1.2020
Vyhláška o místních poplatcích - pobyt platná 1.1.2020
Vyhláška o shromažďování odpadů platná 1.1.2020

 

Předpisy, směrnice, řády a ceníky

Název 

PLATNOST

Účinnost

Směrnice czechpoint - informace, ceník (Změna poplatku za výpis z Rejstříku trestů - zákon č. 357/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, novelizuje zákon o správních poplatcích, a to takto: V položce 10 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., a zákona č. 254/2008 Sb., se v písmenu a) částka "50,- Kč" nahrazuje částkou "100,- Kč".)

platné

s úpravou

1.3.2010 

Provozní řád hřiště a provozní budovy

Dodatek č. 1 k provoznímu řádu FH.pdf

Dodatek č. 2 k provoznímu řádu FH.pdf

Rezervace

platné

platné

platné

14.3.2016

27.8.2018

12.8.2019

Podmínky pro nájem pivních setů obce Ohnišov platné 1.7.2015 
Hřbitovní řád, ceník platné   

Usnesení zastupitelstva

Zveřejňování usnesení Zastupitelstva obce Ohnišov

Podle ust. § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo nahlížet do zápisů z jednání zastupitelstva obce a usnesení zastupitelstva obce a pořizovat si z nich výpisy občané obce, dále fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost a cizí státní příslušníci, kteří dosáhli věku 18 let, mají trvalý pobyt na území obce, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena. Nahlížení vyjmenovaných subjektů do zápisů z jednání zastupitelstva obce a usnesení zastupitelstva obce je umožněním přístupu k informacím obsahující osobní údaje a je tedy podle ust. § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o ochraně osobních údajů) zpřístupňováno konkrétními okruhu subjektů na základě zákona a není v rozporu se zásadami ochrany osobních údajů. Proto při nahlížení výše uvedených osob musí uvedené dokumenty obce obsahovat veškeré projednávané záležitosti včetně osobních údajů souvisejících s jejich projednáváním.

Jiná věc ovšem je u zveřejňování informací z jednání a usnesení zastupitelstva obce na úřední desce, internetu, v tisku a jiných médiích nebo podávání informací dalším osobám podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti je třeba zveřejňované osobní údaje pro daný účel anonymizovat, případně rozsah zpřístupňovaných osobních údajů ve zveřejňované verzi dokumentu omezit tak, aby konkrétní sdělení ještě plnilo svůj účel.

Aby byla naplněna litera zákona o ochraně osobních údajů a s ohledem na stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 2/2004 (viz - www.uoou.cz), přistoupila obec Ohnišov ke zveřejňování upravených verzí usnesení zastupitelstva obce ve zpravodaji (elektronickou podobu najdete na našich webových stránkách http://www.ohnisov.cz/zpravodaj). Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám na Obecním úřadě v Ohnišově., 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
vyhláška č. 515/2020 Sb.  o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy
zákon č. 14/2017 Sb.  kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
zákon č. 111/2019 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb.  o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů