image

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Informace o poplatcích v roce 2021

Informace o poplatcích v roce 2021Datum konání:
1.5.2021
Datum ukončení:
31.5.2021

POPLATKY: 

 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 

Poplatek pro trvale bydlící je na tento rok stanoven vyhláškou na 500,- Kč, na osobu. Za stavbu pro individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, se vybírá poplatek 500,- Kč za objekt. 

 

OSVOBOZENÍ POPLATNÍKŮ S TRVALÝM POBYTEM 

 

      kteří v průběhu příslušného kalendářního roku dosáhnou nejvýše 5 let věku, 

      kteří dovrší v průběhu příslušného kalendářního roku věku 75 let a více,

      kteří se celoročně (od 1. 1. do 31. 12. příslušného kalendářního roku) zdržují mimo území obce, 

      kteří se déle než 6 po sobě jdoucích měsíců v průběhu příslušného kalendářního roku zdržují mimo území obce a v jiné obci se podílejí na úhradě za likvidaci komunálního odpadu. Toto osvobození se nevztahuje na poplatníky podle čl. 20 odst. 1 písm. a) této vyhlášky, kteří se v jiné obci podílejí na úhradě za likvidaci komunálního odpadu jako poplatníci ve smyslu § 10b odst. 1 písm. b) zákona o místních poplatcích, 

      kteří jsou v exekučním řízení, 

      kteří pobírají dávky hmotné nouze, 

      kteří studují v denní či prezenční formě studia a kteří jsou v průběhu studia ubytováni mimo území obce, 

      s místem pobytu v sídle ohlašovny, pokud se celoročně (od 1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku) zdržují mimo území obce, 

      kteří se nacházejí na hranicích katastru obce s velkou vzdáleností nebo špatnou dostupností do místa svozu, a to konkrétně v č. p. 111, 170, 185, 206, a v č. e. 15, 23, 39, 49,

      kteří jsou umístěni v domovech pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením, v domovech se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení, dětských domovech a školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. 

 

Poplatníci, kteří jsou osvobozeni v souvislosti s věkem a s trvalým bydlištěm na ohlašovně, tuto skutečnost prokazovat nemusí.

 

Údaj rozhodný pro osvobození je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 5 měsíců ode dne vzniku nároku na osvobození. 

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká. 

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách nejpozději do 30. 4. a do 30. 10. příslušného kalendářního roku.

ze psů

 

      za prvního psa 100,- Kč, 

      za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 120,-Kč, 

 

Poplatek je splatný nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku. 

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Údaj rozhodný pro osvobození je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.

za lázeňský nebo rekreační pobyt 

 

Poplatek odvádí ubytovatel, který poskytuje za úplatu, za účelem rekreace, přechodné ubytování na území obce. Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu 10 Kč. 

 

Všechny poplatky je možné platit složenkou, převodem z účtu 

(č. ú. 107-9978300237/0100, variabilní symbol = číslo domu, případně více podrobností do poznámky pro příjemce) nebo v úředních hodinách přímo v kanceláři obecního úřadu.